МЕНЮ
AGREEMENT
ДОГОВІР ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


AGREEMENT
ДОГОВІР ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГУкраїна

Фізична особа-підприємець Дьяков Демьян Михайлович, місце реєстрації
: 49100, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Генерала Грушевого, б.12, кв.26, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 224 000 0000 097770 від 02.02.2015р., надалі – «U Open University», з іншого боку, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, надалі іменується «Клієнт», укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://uopenuniversity.tilda.ws/agreement на умовах, наведених нижче.
Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються U Open University. Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Клієнтом і U Open University та засвідчує факт його укладання.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1 U Open University за допомогою Інтернет-ресурсів, детальний перелік яких наведено у п. 1.2 нижче (надалі – «Сайти») надає Клієнту, а Клієнт оплачує інформаційно-консультаційні послуги (надалі – «Послуги») у сфері ІТ у вигляді проведення навчальних курсів онлайн, у тому числі лекцій, майстер-класів, тренінгів та вебінарів (надалі – «Курси»), спрямованих на поглиблення знань та набуття практичних навичок у сфері ІТ-технологій та/або Інтернет-маркетингу, а також інших сферах ІТ.
1.2 Сайт: http://uopenuniversity.tilda.ws/project_manegement
1.3 З метою надання Послуг, U Open University зобов'язуєтеся розміщувати навчальні матеріали Курсів на будь-якому з наступних веб-сайтів: http://uopenuniversity.tilda.ws/project_manegement, та/або надсилати навчальні матеріали Клієнтам на їх контактні e-mail-адреси. При цьому, точний перелік ресурсів, на яких містяться матеріали конкретного курсу, вказані на сайті http://uopenuniversity.tilda.ws/project_manegement

2. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА2.1 Для отримання Послуг у вигляді проведення навчальних курсів онлайн, Клієнтові необхідно зареєструватися та подати заявку на Курс у відповідному розділі Сайту.
2.2 Заповнюючи реєстраційну форму, надану U Open University (може надаватися у вигляді електронного документа або посилання) Клієнт підтверджує, що є повнолітньою (18 років) і дієздатною фізичною особою, і вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.
2.3 Клієнт зобов'язується, у тому числі, але не обмежуючись:

– не використовувати програмне забезпечення і не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту та інших ресурсів, що використовуються U Open University для надання Послуг;
– не надавати доступ до матеріалів навчальних курсів третім особам без попередньої письмової згоди U Open University;
– не здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших осіб.
– У разі невиконання цих зобов'язань, U Open University має право тимчасово заблокувати Клієнтові доступ до матеріалів навчальних курсів третім особам без попередньої письмової згоди U Open University до моменту усунення Клієнтом виявлених порушень.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


3.1 U Open University публікує опис Курсів, включаючи інформацію про теми та кількість занять, тривалість курсу, а також його вартість на сайті www.icoworkinghub.com
3.2 Клієнт стає учасником Курсу після подання заявки на участь у Курсі шляхом надсилання електронного листа чи анкети U Open University із зазначенням усіх необхідних даних учасника Курсу та здійснення передоплати у порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.
3.3 Лише особа, яка стала учасником Курсу відповідно до пункту 3.2. Договору отримує доступ до усіх навчальних матеріалів Курсу.
3.4 Комунікація Клієнта та U Open University щодо порядку проведення Курсу, надсилання Клієнту необхідних матеріалів та інформації здійснюється за допомогою електронної пошти, якщо інше не передбачено I coworking hub на Сайтах чи в інших інформаційних матеріалах щодо курсу. U Open University надсилає Клієнту інформацію про проведення Курсу на його електронну адресу, вказану при поданні заявки на реєстрацію на Курс відповідно до пункту 3.2. Договору.
3.5 U Open University надає послуги відповідно до загальноприйнятих професійних стандартів в цій сфері діяльності. При цьому, U Open University не гарантує отримання Клієнтом бажаного результату, оскільки успішне засвоєння інформації, знань, рекомендацій, отриманих під час відвідування занять Курсу залежить від Клієнта.
3.6 Клієнт має право отримати сертифікат про проходження Курсу після успішного захисту кваліфікації. Тривалість, структура та критерії оцінювання захисту встановлюються U Open University та повідомляються Клієнту за 20 (двадцять) календарних днів до його проведення.
3.7 Сертифікат про проходження Курсу, який отримує Клієнт не є дипломом державного зразка, не засвідчує набуття Клієнтом будь-якої спеціальності чи освітньо-кваліфікаційного рівня в розумінні законодавства про освіту.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ


4.1 U Open University надає Послуги за цим Договором на умовах 100% передоплати. Клієнт сплачує вартість Послуг, вказану у відповідному розділі на Сайті, протягом 3 (трьох) календарних днів після подання заявки на участь в Курсі відповідно до пункту 3.2. Договору. У випадку прострочення Клієнтом строку для оплати, вказаної у цьому пункті, U Open University анулює заявку Клієнта на участь у Курсі.
4.2 Щоб здійснити оплату, Клієнт повинен натиснути кнопку «Оплатити» в особистому кабінеті і слідувати інструкціям на екрані, у тому числі надати всю необхідну для системи онлайн-платежів інформацію.
4.3 Оплата Послуг здійснюється в безготівковій формі на банківський рахунок U Open University, за допомогою банківських карток Visa, MasterCard та інших залучених U Open University платіжних сервісів, агрегаторів і / або провайдерів платежів за правилами таких платіжних сервісів, агрегаторів і / або провайдерів платежів. При цьому U Open University не несе відповідальності за неможливість проведення платежу через технічні помилки на стороні таких платіжних сервісів, агрегаторів і / або провайдерів платежів. За здійснення оплати з Клієнтів стягується комісія відповідно до тарифів, передбачених системою онлайн-платежів.
4.4 Моментом надання послуги є момент одержання від платіжних сервісів, агрегаторів і / або провайдерів платежів інформації про підтвердження надходження коштів від Клієнта в рахунок оплати вартості послуги.
4.5 У разі відмови Клієнта від повного або часткового отримання Послуг, дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта, кошти, сплачені ним I coworking hub, не повертаються.

5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ


5.1 Після останнього заняття Курсу U Open University на вимогу Клієнта надсилає на електронну пошту Клієнта два примірники Акта наданих послуг для підписання.
5.2 У разі, якщо Клієнту був надісланий Акт наданих послуг в порядку п. 5.1 вище, Клієнт зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з дня отримання примірників такого Акта, підписати їх та повернути U Open University один із примірників. Послуги вважаються прийнятими Клієнтом без претензій, якщо Клієнт не поверне підписаний примірник Акта наданих послуг без письмового аргументування такого неповернення у визначений цим пунктом строк.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


6.1 Усі права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, які надаються Клієнту, належать U Open University та/або викладачам Курсу. Клієнт не має права розміщувати навчальні матеріали, які надаються Клієнту, в мережі Інтернет, в будь-яких засобах масової інформації чи в будь-який інший спосіб оприлюднювати їх чи передавати іншим особам без попередньої письмової згоди U Open University.
6.2 Всі компоненти Сайту і Сайт в цілому належать U Open University й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Всі права захищені. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сайту без письмового дозволу U Open University заборонено.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2 Клієнт зобов'язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цього Договору. Якщо U Open University на свій розсуд визначить, що Клієнт порушив або намагався порушити цей Договір, то доступ Клієнта до навчальних матеріалів може бути припинений.
7.3 Клієнт погоджується, що використовує Сайти та інші ресурси I coworking hub на власний розсуд. U Open University не гарантує, що робота Сайтів/ресурсів/матеріалів буде безперервною, безпомилковою і позбавлена шкідливих програм або інших дефектів. Якщо Клієнт не задоволений умовами та/або якістю Сайтів/ресурсів/матеріалів, він повинен припинити їх використання.
7.4 U Open University не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), що виникли внаслідок порушення роботи Сайтів/ресурсів/матеріалів, в результаті їх використання або неможливості використання.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


8.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1 Сторони погоджуються, що цей Договір і відносини між Сторонами регулюються правом України.
9.2 У випадку виникнення розбіжностей або протиріч стосовно питань, що випливають із Договору, Сторони вживатимуть заходів для вирішення цих питань шляхом переговорів.
9.3 У разі, якщо Сторони не досягли домовленості в процесі переговорів протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня їх початку, спір передається на розгляд компетентного суду.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


10.1 Реєструючись на Сайті, Клієнт тим самим дає згоду на збір, зберігання, використання та розголошення своїх персональних даних відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


11.1 Усі документи в електронній формі, зокрема скановані копії підписаних договорів та рахунків, а також інша документація, якими Сторони обмінюються під час дії цього Договору за допомогою будь-яких засобів зв'язку, мають юридичну силу оригіналів документів за умови їх належного оформлення.
11.2. Цей Договір укладений в двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони. Всі підписані Сторонами примірники Договору вважаються дійсними і мають однакову юридичну силу.
11.3. Сторони погоджуються, що Договір може бути змінений U Open University в односторонньому порядку шляхом розміщення оновленого тексту Договору в мережі Інтернет за адресою http://uopenuniversity.tilda.ws/agreement. Клієнт підтверджує свою згоду зі змінами умов Договору шляхом використання Сайту.

12. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ


U OPEN UNIVERSITY:

Фізична особа-підприємець

Дьяков Демьян Михайлович
Місце реєстрації:
43100, Днiпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Генерала Грушевого,
буд. 12, кв. 26
Виписка з державного реєстру
№:2 224 000 0000 097770 від 02.02.2015р.
Код 2892523092
Р/р 26005050262562
в КБ «ПриватБанк»
код МФО 305299
e-mail: open.university.u@gmail.com

КОМАНДА КУРАТОРIВ ВIдкритого Унiверситета | U Open University:

+38063 434 94 20 Яна Владiмiрова | Yana Vladimirova, асистент ректора
+38067 565 40 29 Дем'ян Михайлович Ом | Demyan Om, ректорThis site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website